در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ تیم کارشناسی جایکا سه جوجه عقاب دم سفید (Haliaeetus albicilla) را در قلم گوده مشاهده نمود.

عقاب دم سفید پرنده عظیم الجثه ای می باشد که طول بدن آن بین ۷۴ تا ۹۲ سانتیمتر و پهنای بال آن بین ۱۹۳ تا ۲۴۴ سانتیمتر می باشد. والدین جوجه عقاب ها با استفاده از شاخ و برگ درختان آشیانه بزرگی بر فراز یک درخت بلند قامت در قلم گوده بنا کرده اند. عقاب مذکور به تازگی، هر ساله در این آشیانه جوجه آوری می کند.

جوجه عقابها در هفته یازدهم تا دوازدهم حیات خود اولین پرواز خویش را تجربه می کنند.

عقاب دم سفید به طور عمده تعداد زیادی از ماهی های تالاب را صید می کند لذا یکی از گونه های چتری اکوسیستم تالابی محسوب می شود.