فعالیت های پایلوت مشترک

تهیه کتابچه “لاله تالابی” برای برنامه درسی انسان و محیط زیست در مدارس

  • هدف: تدوین برنامه درسی آموزش زیست محیطی با موضوع حفاظت از تالاب انزلی به همراه آموزش معلمین مقاطع ابتدایی و متوسطه.
  • خروجی: بطور کلی تعداد 25000 نسخه از کتابچه “لاله تالابی” که تالاب انزلی را برای دانش آموزان مقطع متوسطه شرح می دهد چاپ و در کلاس “انسان و محیط زیست” مورد استفاده قرار گرفته است. دوره آموزشی چگونگی استفاده از کتابچه نیز برای معلمان آغاز شده است.
  • برنامه های آتی: کلاس انسان و محیط زیست با استفاده از کتابچه و دوره های آموزشی 

  • مطلب: نخستین دوره آموزشی برنامه درسی “انسان و محیط زیست” با استفاده از کتابچه “لاله تالابی” و “ویدیوهای زندگی در تالاب انزلی” با هدف حفاظت از تالاب انزلی برای دبیران مقطع متوسطه در تاریخ 25 بهمن 1396 برگزار شد. حدود 70 دبیر از سراسر استان گیلان در این دوره شرکت کردند.
تهیه کتابچه "لاله تالابی" برای برنامه درسی انسان و محیط زیست در مدارس
تهیه کتابچه "لاله تالابی" برای برنامه درسی انسان و محیط زیست در مدارس