تالاب انزلی، واقع در کرانه دریای خزر، از نظر بین المللی بعنوان زیستگاهی برای پرندگان مهاجر بشمار می رود. این تالاب در ژوئن 1975 در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و بدلیل گستره ای از فعالیت های انسانی مورد تخریب قرار گرفت و در سال 1993 بعنوان تالابی که نیازمند احیاست در فهرست مونترو به ثبت رسید. با این شرایط، و بنا به درخواست دولت ایران، آژانس همکاری های بین المللی ژاپن پشتیبانی خود را در اجرای پروژه های مطالعه مدیریت یکپارچه برای حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی و پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی (فاز 1 پروژه) آغاز کرد. بر اساس دست یافت های فاز یک پروژه، دولت ایران برای فاز دوم پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی از دولت ژاپن درخواست همکاری نمود.

مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در سلکه

مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی در سلکه، احداث شده توسط جایکا در سال 2004