در تاریخ 16 اسفند 1396، یک کارگاه آموزشی به صورت مشترک به منظور معرفی مسیر عبور ماهیان، برای اعضای زیر کمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب و زیر کمیته مدیریت آبخیز، در سالن همایش اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان برگزار شد.

مسیر عبور ماهیان یکی از مهم ترین روش های حفظ ذخایر شبکه اکولوژیک در حوضه آبخیز تالاب انزلی می باشد. در واقع مسیر عبور ماهیان شامل نصب یک سازه بر روی موانع مصنوعی ( نظیر سدها و بندها) می باشد تا به وسیله آن ماهیان مهاجر قادر باشند جهت تخمریزی به بالا دست رودخانه مهاجرت کنند.

نصب مسیر عبور ماهیان به عنوان یکی از اقدامات فعالیت -2 پایلوت مشترک طراحی شده است: فعالیت حفاظت و احیای تالاب تحت زیر کمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب در کمیته مدیریت تالاب انزلی.

ابتدا آقای واتانابه، کارشناس حفاظت از اکوسیستم تالاب از تیم کارشناسی جایکا، به اختصار در مورد اهمیت مسیر عبور ماهیان جهت احیای شبکه اکولوژیک حوضه آبخیز تالاب انزلی توضیحاتی ارائه نمودند.

آقای اوتا، کارشناس حفاظت از ماهیان، به معرفی طرح مسیر عبور ماهیان از لوله با استفاده از سیستم سیفون پرداختند و اثرات استفاده از این سیستم در کشورهای اندونزی و ژاپن را معرفی نمودند. ایشان ابداع کننده مسیر عبور ماهیان از طریق لوله به روش سیستم سیفون می باشند و ثبت اختراع این سیستم نیز به اسم ایشان است. طرح مذکور به عنوان یک فعالیت آزمایشی در سد پسیخان اجرا شده است.

 

لینک مرتبط:

نصب نوع جدید مسیر عبور ماهی در سد پسیخان