به منظور افزایش آگاهی عمومی در خصوص حفاظت از تالاب انزلی، دومین برنامه آموزش زیست محیطی برای دهیاران شهرستان ماسال در مرکز آموزش زیست محیطی واقع در پناهگاه حیات وحش سلکه برگزار شد.

این برنامه توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال و با همکاری مشترک اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه و تیم کارشناسی جایکا، در تاریخ 27 آبان ماه 1394 برگزار شد.

تیم کارشناسی جایکا بطور کامل از این برنامه حمایت کردند. آقای رهنما از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان مطالبی در زمینه تجربیات کسب شده در دوره آموزشی در کشور ژاپن بیان نمودند. آقای واتانابه نیز توضیحاتی را در زمینه پیشینه همکاریهای جایکا و اهمیت تالاب انزلی بر اساس نتایج بررسی اکوسیستم به عنوان یک فعالیت پایلوت مشترک ارایه نمودند. همچنین. آقای الله یاری از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه در مورد یکی از تجربیات موفق کسب شده در شهرستان آستانه در زمینه مدیریت پسماند، شامل ورمی کمپوست مطالبی را بیان کردند.