یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی آقای عباسی از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به منظور دستیابی به فهرست ماهیان و محل های پراکنش آنها در تالاب انزلی و رودخانه های منتج به آن به عنوان فعالیت پایلوت مشترک “بررسی جامع اکوسیستم تالاب انزلی” مشغول انجام مطالعه می باشند. این مطالعه در ماه مارچ ۲۰۱۶ آغاز گردیده است. ۵۲ گونه از ماهیان تا به حال در این بررسی نمونه گیری و ثبت شده است.

آقای واتانابه، از تیم کارشناسی جایکا از تیم کارشناسی جایکا، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ تیم تحقیقات را در بررسی ماهیان منطقه حفاظت شده سیاه کشیم در تالاب انزلی همراهی کردند. آقای عباسی و تیم ایشان بیش از ۱۳ گونه از ماهیان را بشرح زیر در یک روز ثبت نمودند:

رفتگر ماهی کیوانی (Cobitis keyvani)، رفتگر ماهی خزری( Sabanejewia caspia)،

سیم نما (Blicca bjoerkna)، ماهی حوض وحشی (کاراس) (Carassius gibelio)،

گامبوزیا (Gambusia holbrooki)، تیزکولی (Hemiculter leucisculus)،

کپور معمولی (Cyprinus carpio)، ماهی سرخ باله ( Scardinius erythrophthalmus

گاو ماهی سرگنده خزر ( Ponticola gorlap)، گاو ماهی بینی لوله (Proterinus nasalis)،

شاه کولی خزری (Alburus chalcoides)،

لای ماهی ( Tina tina)، اردک ماهی (Esoxlucius)

تیم کارشناسی جایکا توصیه می کند علاوه بر نمونه برداری میدانی ماهیان، حجم ماهیان صید شده از تالاب انزلی نیز مورد بررسی قرار گیرد. تولید ماهیان تالاب انزلی از شاخصه های مهم اندازه گیری میزان سلامت اکوسیستم می باشد.