فعالیت های پایلوت مشترک

بررسی جامع اکوسیستم

  • هدف: دستیابی به اطلاعات پایه اکوسیستم جامع به منظور برنامه ریزی جهت حفاظت و احیای تالاب
  • خروجی: گونه های مختلف پستانداران، پرندگان، و ماهیان در تالاب انزلی شناسایی شد. بررسی دوزیستان و خزندگان در حال اجرا می باشد.
  • برنامه های آتی: بررسی سایر طبقه بندی ها، مانند گیاهان، بنتوزها، پلنکتون ها و حشرات باید در اسرع وقت انجام شود.
  • مطلب: 21 گونه پستاندار، 243 گونه پرنده و 57 گونه ماهی تا کنون در این بررسی ها ثبت گردیده است. بررسی دوزیستان و خزندگان در حال اجرا می باشد. 11 گونه خزنده و 3 گونه دوزیست تا جون 2018 در تالاب انزلی ثبت شده است، که این تعداد گونه بیانگر آن است که تالاب انزلی هنوز از اهمیت بسزایی برای حیات وحش برخوردار می باشد.
بررسی جامع اکوسیستم تالاب انزلی
بررسی جامع اکوسیستم تالاب انزلی