بازگشایی عمومی مرکز آموزش زیست محیطی تالاب انزلی برای بازدید کنندگان