اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به همراه تیم کارشناسی جایکا و شرکت مهندسی مشاور، در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ بازدیدی را از منطقه آلنزه واقع در حوضه آبخیز رودخانه مرغک انجام داد.

هدف از این بازدید میدانی بازرسی و کنترل جانمایی اولیه سازه هایی بود که قرار است در سال آتی در این منطقه ساخته شود. ساخت این سازه‌ها می‌تواند فرسایش و تولید رسوب در مناطق کوهستانی را کنترل نموده و ورود رسوب به تالاب انزلی را کاهش دهد.

به منظور ساخت سازه در سال آتی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در نظر دارد تا مطالعات طراحی تفضیلی اجرایی را برای زیر حوضه آلنزه تهیه نماید و برای این منظور یک شرکت مهندسی مشاور را انتخاب نموده است. تیم کارشناسی جایکا نیز در این رابطه مشاوره‌های لازم را در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان قرار خواهد داد.

در بازدید فوق، ما در ارتباط با جانمایی اولیه سازه ها مذاکره و بحث نمودیم و به نتیجه رسیدیم. شرکت مهندسی مشاور، طراحی‌های تفضیلی را بر اساس مذاکرات صورت گرفته و نتایج به دست آمده تهیه خواهد نمود.