در تاریخ 12 آذر 1394 سه کارشناس ارشد رودخانه، آقای هاتااو، آقای شیموکورا و آقای می یازاتو از شرکت نیپون کوئه که شرکت کارفرمای تیم کارشناسی جایکا می باشد در خلال سفر کاری خود به ایران از سایت پروژه بازدید نمودند. محل های بازدید شده شامل رودخانه خالکایی که یکی از سایت های انجام فعالیت پایلوت مشترک پروژه در زیر کمیته فنی مدیریت آبخیز تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی است، و نیز پناهگاه حیات وحش سلکه و شهر انزلی بوده که تعدادی از کارشناسان تیم جایکا ایشان را در این بازدید همراهی نمودند. کارشناسان ارشد مذکور بر اساس تجارب فراوان و ارزشمند خود در ژاپن و سایر کشورها، رهنمودهای فنی را ارائه نمودند.