اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در تاریخ 17 آذر ماه 1394 با همکاری جوامع محلی در اقدامی مشترک در منطقه سنگاچین، فعالیت جمع آوری سنبل آبی (Eichhornia crassipes) را برگزار نمود.

حدود 7 قایق، شامل محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، جوامع محلی و تیم کارشناسی جایکا به سرپرستی آقای مهندس عاشوری به منظور جمع آوری این گیاه عازم منطقه سنگاچین که دارای حجم بالایی از سنبل آبی بود، شدند.

آقای هیتوشی واتانابه، کارشناس ارشد حفاظت از اکوسیستم تالاب و آموزش زیست محیطی پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی، به عنوان ناظر و پشتیبان در این فعالیت مشارکت نمود. ایشان دارای تجارب فراوانی در زمینه کنترل گونه های مهاجم و بیگانه در کشور ژاپن می باشند. آقای واتانابه بیان نمودند که” سنبل آبی به عنوان گونه مهاجم و بیگانه، در کشور ژاپن مشکلات فراوانی را ایجاد کرده و تاکنون فعالیت های بسیاری به منظور کنترل این گیاه انجام شده است. ایران از نظر آب و هوایی بسیار مشابه کشور ژاپن می باشد، از اینرو تجارب بدست آمده در ژاپن می تواند در تالاب انزلی نیز بکار گرفته شود. با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اکوسیستم تالاب انزلی، کنترل شیمیایی و بیولوژیکی در شرایط کنونی مناسب نمی باشد و بهترین روش جمع آوری، روش دستی یا مکانیکی است. تا قبل از رشد مجدد سنبل آبی در فصل بهار بهتر است که تا حد ممکن میزان این گیاه را کاهش داد”.

تیم کارشناسی جایکا طرح پیشنهادی “کنترل گونه مهاجم و بیگانه سنبل آبی” بعنوان فعالیت پایلوت مشترک زیرکمیته حفاظت از اکوسیستم تالاب این پروژه، تحت کمیته مدیریت تالاب انزلی را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان ارایه داده است. تیم کارشناسی مذکور به منظور کنترل سنبل آبی و با توجه به تجربیات بدست آمده در ژاپن و سایر کشورها با اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان همکاری خواهد نمود.

اخبار مرتبط

پشتیبانی تیم کارشناسی جایکا از فعالیت های جمع آوری سنبل آبی